Архів подій
Законодавче регулювання
Конференції
Моніторингові звіти
Звіти до ЄМЦННЗ
Стан виконання Плану заходів
Поточні моніторингові звіти
Звіти у сфері потреби та споживання лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, сильнодіючі препарати та отруйні речовини
Звіти у сфері зловживання підконтрольними речовинами, сильнодіючими препаратами та отруйними речовинами
Звіти у сфері надання медичної допомоги особам які мають психічні та поведінкові розлади у наслідок вживання психотропних речовин та CALL- center
Профілактика хвороб пов'язаних з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Діагностика хвороб пов'язаних з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Лікування хвороб пов'язаних з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Медична реабілітація осіб з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Соціальна реабілітація осіб з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Проведення оглядів з метою виявлення стану сп’яніння
Громадське обговорення законодавчих проектів
Онлайн опитування

ПАРТНЕРИ

703911
Сьогодні
За тиждень
За місяць
Загальна статистика
179
1240
4948
703911

Счетчик joomla

Метою Центру є:

Проведення організаційно-методичної роботи щодо досягнення ефективних результатів у моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні, створенні системи раннього попередження загострення наркотичної та алкогольної ситуації, впровадженні сучасних форм профільної профілактичної роботи, реалізації положень Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров'я України та Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркотичної залежності.

Предметом діяльності Центру є:

Проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні, координація діяльності та організація взаємодії центральних органів виконавчої влади, установ і закладів охорони здоров'я та неурядових організацій з лiкувально-дiагностичної i профілактичної роботи щодо наркотиків та алкоголю, забезпечення потреб населення у кваліфікованій та доступній наркологічній допомозі.
Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Центром лише після їх отримання.

Основними завданнями Центру є:

• Накопичення, обробка та аналіз якісної аналітичної, епідеміологічної, статистичної та іншої інформації з питань наркотиків та алкоголю, отриманої від державних та неурядових організацій, про масштаби розповсюдженості вживання наркотиків та алкоголю, а також оцінки соціально-економічних наслідків їх вживання, розповсюдженості інфекційних хвороб, пов’язаних зі вживанням наркотиків та алкоголю, масштабів смертності з цих причин;
• Довгострокові систематичні спостереження за розвитком наркотичної та алкогольної ситуації в Україні, аналіз її стану і прогнозування змін;
• Впровадження системи науково-обґрунтованого моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації на засадах доказової медицини, аналіз надання інтегрованої допомоги хворим з асоційованими захворюваннями на ВІЛ/СНІД, туберкульоз, інфекційний гепатит, наркотичну та алкогольну залежність;
• Впровадження базових реєстрів системи моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації;
• Забезпечення розвитку систем збору інформації, у т.ч. статистичних методів, шляхом удосконалення методів ведення обліку та звітності, підвищення рівня професійної підготовки фахівців з відповідних питань;
• Створення та забезпечення функціонування електронних систем і баз даних моніторингу, надання інформації на запити заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, установ, організацій та закладів інформації, що міститься в системах і базах даних;
• Розповсюдження та обмін інформацією щодо медицини залежностей, наркотичної та алкогольної ситуації на місцевому, національному та міжнародному рівнях;
• Забезпечення функціонування системи хіміко-фармацевтичного та клінічного моніторингу стосовно лікарських препаратів в Україні як складової системи раннього виявлення нових хімічних (синтетичних) речовин, в першу чергу тих, стосовно яких є інформація про їх проблемне немедичне вживання або використання в немедичних цілях, у тому числі за методологією Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності;
• Взаємодія та обмін інформацією з іншими установами та організаціями для проведення епідеміологічних та інших соціологічних досліджень в сфері моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації на основі укладених з ними угод, національними та міжнародними організаціями, що здійснюють підтримку проведення профільних досліджень в Україні;
• Підготовка національного річного звіту щодо наркотичної та алкогольної ситуації в Україні (далі – Національний звіт) відповідно до міжнародних вимог та розповсюдження його на місцевому, національному та міжнародному рівнях;
• Створення необхідних організаційних та технічних умов для входження України в європейську мережу обміну інформацією та моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації та її членства в Європейському моніторинговому центрі з наркотиків та наркотичної залежності, в тому числі використання в своїй діяльності рекомендацій Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності, провідних агенцій системи ООН, що працюють в сфері, пов’язаній з наркотиками та алкоголем, Всесвітньої організації охорони здоров’я, Управління ООН з наркотиків та злочинності тощо;
• Створення та підтримка веб-сайту в мережі Інтернет та поновлення розміщеної інформації щодо наркотичної та алкогольної ситуації для його подальшого використання при формуванні державних та місцевих протинаркотичних та протиалкогольних програм та заходів;
• Участь в організації роботи Бібліотеки Європейського Союзу з наркотиків та алкоголю, а також інших архівів та баз даних відповідно до завдань, покладених на Центр;
• Інформаційне обслуговування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також забезпечення інформацією населення країни і міжнародних організацій щодо проблем наркотиків та алкоголю;
• Розробка проектів нормативно-правових актiв в сфері державної політики щодо наркотиків та алкоголю, протинаркотичної і протиалкогольної профілактики, у тому числi правил, норм та стандартiв, державних та галузевих програм, спрямованих на покращення наркотичної та алкогольної ситуації в країні, запобiгання травматизму, iншим нещасним випадкам, пов'язаним iз вживанням наркотиків та алкоголю, участь в розробцi стандартiв державної акредитації та стандартів, протоколів, форм статистичного облiку та звітності дiяльностi наркологiчних закладiв;
• Участь в розробці та забезпеченні своєчасного перегляду медико-технологічних документів (медичних стандартів, клінічних протоколів та інших);
• Організація моніторингу диспансерного нагляду за особами з наркотичними та алкогольними проблемами;
• Проведення профільної інформаційної, аналітичної та дослідницької роботи;
• Співпраця з науково-дослідними інститутами, кафедрами медичних університетів, іншими установами та організаціями у розробці програмних продуктів та вдосконалення методології досліджень;
• Вивчення, дослідження та аналіз стану надання наркологічної допомоги особам з розладами психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин та членам їх родин;
• Видавнича дiяльнiсть вiдповiдно до завдань Центру, діяльність в межах компетенції у сфері соціальної реклами, забезпечення друку та розповсюдження бланків, у т. ч. суворої звітності, відповідно до наказів МОЗ України;
• Проведення конференцій, семінарів, інших інформаційних та навчальних заходів, необхідних для створення та підтримки діяльності системи моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні, виконання завдань Центру;
• Участь у проведенні наукової експертизи програм, проектів, рекомендацій, інших документів і матеріалів щодо надання інтегрованої допомоги хворим на ВІЛ/СНІД, туберкульоз, інфекційний гепатит, наркологічну та алкогольну залежність;
• Аналіз результатів лікування осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин, включаючи їх реабілітацію та соціальну адаптацію;
• Вивчення ефективності проведення оглядів на стани сп’яніння наркотичного та алкогольного походження;
• Аналіз результатів лікування осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності на договірних засадах;
• Розповсюдження гуманітарної допомоги як самостійно, так і спільно з іншими установами та організаціями без одержання прибутку у порядку, встановленому чинним законодавством;
• Інформаційна, профілактична, дослiдницька дiяльнiсть у галузi наркологiї, психологiї, психотерапiї та сумiжних дисциплiнах;
• Надання платних консультаційних послуг, у тому числі іноземним громадянам, відповідно до чинного законодавства;
• Інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України і відповідають меті, що передбачена даним Статутом.
Центр здійснює обробку персональних даних для конкретних і законних цілей з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, відносин у сфері управління персоналом, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері податкових відносин, відносин у сфері охорони здоров’я, визначених за угодою суб’єкта персональних даних, або у випадках та в порядку встановлених законодавством. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення.